Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van BLACKBULL CHIPTUNING
Gasstraat 1b
1901 NA Castricum

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. BLACKBULL CHIPTUNING, nader aan te duiden als “BLACKBULL “, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76161307.
2. BLACKBULL verkoopt, levert en installeert software ten behoeve van het optimaliseren van motormanagementsystemen voor automotive,
industrie en autosport, levert/plaatst voertuig accessoires en test auto’s op een vermogenstestbank.
3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van BLACKBULL en/of alle met BLACKBULL gesloten
overeenkomsten, waaronder via internet gesloten overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten waarbij BLACKBULL voor de uitvoering daarvan
derden inschakelt. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen met BLACKBULL. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht,
heeft de andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van BLACKBULL en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.
4. BLACKBULL accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen
partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van BLACKBULL overeen, dat BLACKBULL niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere
partij.
5. BLACKBULL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website www.BlackBull-
chiptuning.nl en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van BLACKBULL zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen.
2. De overeenkomst met BLACKBULL komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard en de offerte en/of
orderformulier door de opdrachtgever is ondertekend.
3. BLACKBULL is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.
4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst, zijn alleen bindend
indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
5. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of
aan te vullen, zullen partijen daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.
6. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs, kwaliteit, hoeveelheid met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit
verband overleggen teneinde een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid die aan BLACKBULL kan
worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden gebracht.
7. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat
fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is BLACKBULL gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te
zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is
slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van BLACKBULL.
8. BLACKBULL is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.
9. BLACKBULL gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en gedane opgaven en BLACKBULL is niet verplicht daarnaar
enig nader onderzoek te doen. Opdrachtgever is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en voordat uitvoering daarvan plaats vindt,
verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.
10. Indien BLACKBULL tijdens de levering en installatie van de Software gebreken en/of achterstallig onderhoud aan het voertuig constateert, zulks
uitsluitend ter beoordeling van haar, zal de installatie worden uitgesteld in overleg met Opdrachtgever indien de goede installatie daardoor wordt
belemmerd.
11. Voorafgaand aan de installatie van de software kan (optioneel) het motorsysteem van het voertuig op een testbank op technische gebreken en/of
storingen worden gecontroleerd in overleg met Opdrachtgever. De kosten daarvan komen voor rekening van Opdrachtgever.
12. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere
gegevens, blijven uitdrukkelijk eigendom van BLACKBULL. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende
overeenkomst, is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke toestemming van BLACKBULL.

Artikel 3 Levering
1. BLACKBULL levert en installeert haar product(en) in beginsel in haar vestiging te Castricum, tenzij vooraf schriftelijk een ander leveradres wordt
overeengekomen.
2. Alle door BLACKBULL genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de
overeenkomst aan BLACKBULL bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde
(leverings)termijn brengt BLACKBULL niet in verzuim of in gebreke. BLACKBULL zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn,
overleg plegen met de andere partij/ opdrachtgever.
3. De andere partij zal BLACKBULL steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie
verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor BLACKBULL ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van
voldoende medewerking van de andere partij, komen voor rekening van die andere partij.
4. Opdrachtgever is verplicht om het voertuig bij levering te controleren op eventuele gebreken, of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen
terstond te worden gemeld, zodat deze op de factuur kunnen worden vermeld.
5. Testen op de vermogenstestbank van BLACKBULL worden op verzoek van de andere partij op diens eigen risico uitgevoerd. Er wordt tot hoge
snelheid en met vol gas gemeten, hetgeen risico’s op schade aan de motor en het voertuig met zich meebrengt. De opdrachtgever is zelf
verantwoordelijk voor het risico dat dit met zich meebrengt.

Artikel 4 Prijzen en kosten
1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de
prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. BLACKBULL heeft het recht de prijzen
eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
3. BLACKBULL is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de
overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten,
oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden.
Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en
onverkort door BLACKBULL mogen worden doorbelast aan de andere partij.
4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, kan dit invloed hebben op de
prijs. BLACKBULL mag de extra kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.
5. Indien het noodzakelijk mocht zijn het voertuig te verplaatsen door middel van ingehuurd transport, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van
de opdrachtgever/andere partij. BLACKBULL zal daarover van te voren met de opdrachtgever/andere partij communiceren.

Artikel 5 Betaling, (incasso)kosten en rente
1. De betaling vindt plaats direct na levering, à contant, of per pintransactie. BLACKBULL is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
2. Indien met BLACKBULL schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan plaatsvinden op factuurbasis na levering, bedraagt de betalingstermijn van
facturen 14 dagen.
3. Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten
bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de
kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.
4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal BLACKBULL bij het in gebreke blijven met betaling een
aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de
aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd
vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is BLACKBULL gerechtigd rente te berekenen over het openstaande
bedrag. De andere partij, zijnde een consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. De
andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
6. BLACKBULL behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de andere partij
te vorderen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij zijn de vorderingen van BLACKBULL onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 6 Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, met betrekking tot de door BLACKBULL geleverde diensten en
producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij BLACKBULL.

Voor het gebruik van de geïnstalleerde software in het betreffende voertuig verleent BLACKBULL aan de opdrachtgever een beperkte, niet-
exclusieve licentie om de software in dit voertuig te mogen gebruiken.

2. Het is de andere partij niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BLACKBULL, om de werken van BLACKBULL te wijzigen,
te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan
voor uitsluitend eigen gebruik.
3. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van BLACKBULL wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de
overeenkomst en geeft dit BLACKBULL het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voort- vloeiende
schade door de andere partij te vorderen.
4. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van BLACKBULL verbeurt de andere partij aan BLACKBULL een boete van €
2.500,= per geval en € 500,= per dag ( of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van BLACKBULL om
daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.
5. Het is BLACKBULL toegestaan om elke vorm van beeldmateriaal voor marketing- en publiciteitsdoeleinden te gebruiken.

Artikel 7 Garantie met Europese dekking

1. BLACKBULL garandeert het goede functioneren van de geïnstalleerde software vanaf de datum van oplevering gedurende een periode van vijf jaren,
mits opdrachtgever de factuur tijdig heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de software, zal BLACKBULL
die kosteloos herstellen. Er moet echter wel zijn voldaan aan de navolgende voorwaarden en geen sprake zijn van situaties waarvoor de hierna
genoemde uitsluitingen gelden.
2. Dekking onder garantie is uitgesloten:
– indien opdrachtgever de factuur van BLACKBULL niet volledig heeft voldaan;
– voor zover het voertuig wordt gebruikt buiten landen van de Europese Unie, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino
en Zwitserland;
– voor de waarde boven een cataloguswaarde van EUR 75.000,= indien de cataloguswaarde van het voertuig ten tijde van de eerste
toelating op de openbare weg (datum op kenteken zetten) een waarde van EUR 75.000 overstijgt;
– indien de kilometerstand van het voertuig is teruggedraaid;
– wanneer komt vast te staan dat er motorische aanpassingen en/of aanpassing in de geïnstalleerde software hebben plaatsgehad;
– indien het voertuig voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere reparateur zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van BLACKBULL;
– indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik, verkeerd handelen van opdrachtgever, manipulatie van de
software en/of het motormanagementsysteem na de oplevering door BLACKBULL, dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van
opdrachtgever;
3. Verder dient door opdrachtgever zijn te voldaan aan de volgende voorwaarden om diens aanspraak onder garantie geldend te kunnen maken:

– het voertuig heeft op het moment van de aanspraak op de garantie: niet meer dan 100.000 kilometer gereden en voor zover dat minder
is, niet meer dan volgens de fabrieksgarantie en/of overeenkomst met de dealer is toegestaan;
– het voertuig is niet later tot de openbare weg toegelaten dan drie jaar voorafgaand aan het ingaan van de garantieperiode;
– het voertuig is niet langer dan 3 maanden niet normaal in gebruik geweest;
– ten tijde van de installatie van de Software door BLACKBULL functioneerde het motormanagement van het voertuig goed op de originele
fabriekssoftware;
– het voertuig dient in regulier onderhoud te zijn gegeven bij de erkende dealer die alleen originele onderdelen heeft gebruikt
(rekeningen van het onderhoud zijn maatgevend) en de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant van het voertuig, welke zijn omschreven
in het instructieboek, zijn nagekomen, zoals dient te blijken uit het onderhoudsinterval en de voertuighistorie;
– het toelaatbare motortoerental is voorafgaand aan de aanspraak niet overschreden;
– er is gebruik gemaakt van motorbrandstoffen en smeermiddelen die voldoen aan de voorschriften van de fabrikant van het voertuig;
– het voertuig heeft het noodzakelijke (dagelijks) onderhoud genoten, waaronder, doch niet beperkt tot, de beveiliging van het koel- en
remsysteem tegen vorst en de controle van de diverse vloeistofniveaus;
– de volgens de specificaties en voorschriften van de fabrikant toegestane belading van het voertuig is nimmer overschreden;
4. De aanspraak onder garantie dient Opdrachtgever bij aangetekend schrijven te melden aan BLACKBULL binnen de garantietermijn. Bij eventuele
schade dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor aflevering van het voertuig bij BLACKBULL.
5. Opdrachtgever draagt de bewijslast van het gestelde gebrek en het gesteld niet, of onvoldoende functioneren van de software. Opdrachtgever is
gehouden om na diens beroep op de garantie aan BLACKBULL alle medewerking te verlenen de garantieaanspraak op gegrondheid te onderzoeken.
In voorkomend geval is BLACKBULL dan gerechtigd een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld DEKRA) daarnaar onderzoek te laten doen. Indien komt
vast te staan dat de oorzaak niet is gelegen in de levering en/of installatie van de software door BLACKBULL, komen de kosten van onderzoek voor
rekening van opdrachtgever.
6. Indien komt vast te staan dat de oorzaak van de schade is gelegen in de levering en / of installatie en / of het gebruik van de Software door
BLACKBULL, zal de schade, direct verband houdend met deze levering en / of installatie en / of het gebruik, met inachtneming van het bepaalde in
dit artikel en de (verval)termijnen in deze algemene voorwaarden van BLACKBULL, voor rekening en risico worden verholpen door BLACKBULL of
een door BLACKBULL aangewezen derde.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. BLACKBULL is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):
– Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de andere partij zijn aangeleverd;
– Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden gedurende de uitvoering van de opdracht;
– Schade die ontstaat aan de motor en/of overige onderdelen van het voertuig als gevolg van een uitgevoerde test op de
vermogenstestbank;
– Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de andere partij;
– Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
– Schade als gevolg van: geringe afwijkingen in gedane opgaven, samenstelling, prestaties;
– Schade als gevolg van door derden ten behoeve van opdrachtgever gegeven adviezen;
– Schade als gevolg van: transport, tijdelijke opslag, door de opdrachtgever voor bewerking in bewaring gegeven zaken, tenzij sprake is opzet
of grove schuld van;
– Schade als gevolg van overschrijving, of de-installatie van de geleverde software;
– Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade of bedrijfsschade;
2. Voordat de andere partij een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel, zal BLACKBULL tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden
gesteld om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan BLACKBULL
wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding, althans zal deze subsidiair te allen tijde gemaximeerd zijn tot € 1.000,=.
3. Indien BLACKBULL aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten, is haar
aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
– Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;
– Het bedrag dat de verzekeraar van BLACKBULL mocht blijken uit te keren;
4. Indien de aansprakelijkheid van BLACKBULL niet valt onder voornoemde uitsluitingen en BLACKBULL toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is
haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. herlevering van de gebrekkig gebleken Software, hetzij tot
een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 2.000,= (zegge: tweeduizend euro).

Artikel 9 Beëindiging (tussentijds) van de overeenkomst
1. De opdrachtgever kan de opdracht annuleren tot 1 week voor de beoogde datum van uitvoering. Alsdan is de opdrachtgever gehouden tot een
minimale betaling van 30% van de opdracht en daarnaast de kosten van de reeds ingekochte materialen en/of de reeds verrichte werkzaamheden
te betalen. Wordt de opdracht binnen 2 dagen voor de beoogde datum van uitvoering geannuleerd, dan is de opdrachtgever het volledig bedrag
voor de gehele opdracht aan BLACKBULL verschuldigd.
2. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen
en/of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer van die partij kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van die partij mag worden verwacht.
3. BLACKBULL is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel
van een aangetekende brief indien de andere partij: zijn/haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt, in surseance van betaling komt te
verkeren, failliet wordt verklaard, een schuldsanerings- regeling aanvraagt of verkrijgt, wordt geliquideerd , anderszins niet langer in staat moet
worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen, bijvoorbeeld als gevolg van beslaglegging.
4. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van de beëindiging, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst onverminderd in
stand.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. BLACKBULL behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de andere partij geleverde zaken totdat de betaling daarvan,
vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.
2. Totdat de factuur van BLACKBULL volledig is voldaan, kan de andere partij geen rechten ontlenen terzake de door BLACKBULL geleverde zaken
en/of diensten.
Artikel 11 Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of producten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na
levering aan BLACKBULL kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat de
andere partij dit binnen bekwame tijd schriftelijk dient te melden aan BLACKBULL vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs aan de andere
partij wordt geacht kenbaar te zijn geweest.
2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de andere partij niet op. De andere partij is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame
betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van BLACKBULL op te schorten, of te weigeren.
3. Wanneer een reclame terecht is, heeft de andere partij de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar
verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst, mits dit in
verhouding staat tot de klacht.

Artikel 12 Algemene vervaltermijn
1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van BLACKBULL dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan BLACKBULL te
worden gemeld, maar in ieder geval binnen 1 jaar na levering van de werkzaamheden en materialen, bij gebreke waarvan het recht om
schadevergoeding te vorderen vervalt.

Artikel 13 Vrijwaring
1. De andere partij vrijwaart BLACKBULL voor alle aanspraken van derden ter zake van door BLACKBULL aan de andere partij geleverde diensten, zaken
en/of producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan
daarvan.

Artikel 14 Nietigheid/vernietiging bepalingen:
1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat
de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe
partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.
Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76161307 februari 2020.

Ervaren tuners

Blackbull heeft de beste en meest ervaren tuners die dagelijks aanwezig zijn.

Bewezen software

Veel voorbeeld cases in een breed scala van auto’s.

AWD vermogensbank

Direct je winst meten met onze AWD vermogensbank, geschikt tot 2500pk.

ONTVANG EEN CHIPTUNING OFFERTE

  Kenteken

  Merk

  Model

  Brandstof

  Aantal cilinders

  Inhoud

  Naam

  E-mail

  Telefoon


  Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u op werkdagen binnen een uur vrijblijvend een offerte met daarin de te behalen vermogenswinst en kosten.
  OPENINGSTIJDEN
  Zondag Gesloten
  Maandag Gesloten
  Dinsdag 08:30 - 22:00
  Woensdag 08:30 - 17:30
  Donderdag 08:30 - 17:30
  Vrijdag 08:30 - 17:30
  Zaterdag 08:30 - 17:30